/ درباره دانشگاه / اطلاعات تماس با دانشگاه

اطلاعات تماس با دانشگاه

* ليست تلفن‌هاي حوزه‌هاي مختلف دانشگاه

 

حوزه رياست

دفتر رياست

5002-5

رييس حراست

5100-1

رييس حقوقي

5009

آبدارخانه رياست

5007

دفتر حراست

5102-3

دفتر حقوقي

5008

روابط عمومي

5050

آ. رنجبران

5010

دفتر گزينش

5126-5843

آ.مهرداد محمدي

5603

خ. باقري

5602

آ. دامادی

5706

 

 

معاونت پژوهش و فن‌آوري

معاون پژوهش

5111

دفتر معاون

5112

مديرکل پژوهش

5117

خ. دهقانی

5114

آ. نشایی مقدم

5131

خ. جمشيدي

5113

خ. خوش­قامت

5114

 

 

 

 

 

 

حوزه ICT

آ. بحري

5120

آ. جعفري

5122

آ. میرزایی

5124

آ. فضلی

5119

آ. کرمی

5123

آ. تقوی

5121

 

 

 

معاونت عمراني

معاون عمراني

5798-5799

آ. خدادادي

5133

آ. خليلي

5132

آ. شجاعي‌فرد

5134

آ. موسوی

5130

آ. رستگار

5603

 

 

معاون اداري و مالي

معاون اداري و مالي

5140

دفتر معاون

5141

مدير مالي

5150

آ. نجفی

5161

آ. فقيه

5153

آ. موسوي

5165

آ. معصومي

5165

آ. مقيمي

5151

آ. حسن‌پور

5831

آ. امري

5152

آ. فقاني

5160

آ. اصغري

5160

خ. احمديان

5154

خ. فلاح

5154

خ. گوران

5164

مدير اداري

5159-5170

كارگزيني

5171

آ. قرباني

5174

آ. برزگر

5175

آ. اسماعيل‌زاده

5176

آ. ميرشجاعي

5173

آ. محمدي

5178

آ. باقري

5179

آ. معيني

5710

خ. خورشيدي

5218

آ. تقوي

5162

آ. عباس‌دخت

5156

خ. عرب

5172

آ. كاردوست

5128

خ. ملكي

5181

خ. كلانتري

5181

آبدارخانه

5222

انبار

5630

راننده‌ها

5184

بانك

5999

تلفنخانه

5333

 

 

معاون دانشجويي

معاون دانشجويي

5191

دفتر معاون

5190

مدير دانشجويي

5192

خ. موحدي

5194

خ. حبيبي

5196

خ. رنجبر

5186

آ. بشارتي

5195

آ. خواجه‌وندي

5193

آ. نياز

5193

آ. راضي

5197

آ. اميرنژاد

5199

خ. تقوي

5201

خ. اسلامي

5198

آ. اسماعیلی

5200

خ. جعفري

5195

خ. علوي

5202

خ. دامادی

5195

آ. جوادی

5320

آ. آخوندیان

5320

 

 

 

 

 

 

معاون آموزشي

معاون آموزشي

5210

دفتر معاون

5211

مدير آموزش

5212

آ. عباسي

5220

آ. سعيد تقوي

5221

خ. عليپور

5127

آ. طريقتي

5213

خ. بهاري

5214

خ. خدادي

5214

آ. يوسفي

5215

آ. چائي‌چي

5216

خ. آزادمنش

5185

 

 

صندوق رفاه

آ. پارسا راد

5157

آ. باقري

5158

خ. رضايي

5188

 

 

نگهباني ساختمان اداري

ورودي ساختمان اداري

5025

آ. حيدري

5901

ورودي برادران

5900-5904

ورودي خواهران

5903

 

 

كتابخانه

آ. طاهري

5910

آ. سعیدی

5911

آ. افضلي

5912

آ. رمضانپور

5913

آبدارخانه

5916

آ. رحيمي

5917

نگهباني

5915

 

 

 

 

 

 

سلف‌سرويس

دفتر آشپزخانه

5810

آشپزخانه

5811

مهمانسرا

5812

 

 

معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

معاون

5796

آ. نصرتی

5797

آ. اندی

5743

آ. رضایی(باشگاه)

5782

آ. صادقی

5744

آ. شریعت

5782

 

 

دانشكده علوم انساني

رييس دانشكده

5772

دفتر رييس

5773

معاون آموزشي

5430

آ. گوران

5410

آ. گران

5422

آ. پورفلاح

5411

آ. نيري

5411

خ. صمدي

5412

خ. غلامي

5413

خ. همت‌آبادي

5413

خ. فرهادي

5414

خ. سعيدي

5414

خ. هاشمي

5415

آ. خشنود

5142

آ. رحيمي

5452

خ. ميوه‌چيان

5421

آ. آباديان

5422

نگهباني

5425

آ. آبدارخانه

5431

خ. امان زاده

5440

خ. هاشمي

5450

آ. اورنجین

5724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آ. گوران (م.گ.ك. علوم تربيتي)

5453

آ. فخري (م.گ. ارشد روان شناسي)

5454

آ. اسفندياري (م.گ ارشد جغرافيا)

5455

آ. جمالي (م.گ.ارشد ادبيات فارسي)

5456

آ. بريماني (م.گ. زبان انگليسي)

5457

آ. قاسمي (م.گ. ارشد علوم قرآني)

5459

خ. عنايتي (م.گ. ارشد مديريت آموزشي)

5461

خ. فرزانگي (م.گ. ارشد تربيت‌بدني)

5814

آ. عرب خزائلی (م.گ. علوم قضايي)

5458

آ. حسن زاده (م.گ فقه)

5836

آ. قنادزادگان (م.گ. ك. روان‌شناسي)

5838

آ. صفاريان (م.گ. ارشد تكنولوژي آموزشي)

5844

آ. جعفري (م.گ. ك. تربيت بدني)

5846

 

 

 

 

دانشكده فني مهندسي و علوم پايه

رييس دانشكده

5300-5832

معاون آموزش

5301

مدير اداري

5187

آ. جوادي

5320

خ. طاهري

5322

خ. يحيايي

5322

خ. جعفري

5323

آ. خواجوندي

5601

آ. پرويزي

5847

آ. هاشمي

5302

آ. صالحي

5302

آ. عليزاده

5847

آ. صمدی

5303

آ. خدادادي

5303

خ. تقوي

5305

خ. حسين‌زاده

5361

آ. جمالي

5308

آ. جعفري

5352

خ. حاتمي

5309

خ. نجفي

5309

خ. اسماعيلي

5309

آ. ميرشفيعي

5321

آ. كرمي

5359

آ. جوانمرد

5310

نگهباني (ب)

5325

نگهباني (خ)

5338

آبدارخانه

5330

آ. اكبري

5306

آ. صمدی

5359

آ. شعبان محمدي

5177

آ. واحدي(م.گ. فيزيك)

5344

آ. باقريان (م.گ رياضي)

5345

آ. داداشي (م.گ ارشد رياضي)

5350

آ. احمدپور (م.گ كشاورزي)

5357

خ. فرخي (م. گ. زيست)

5346

آ. مؤتمني (م.گ. ارشد كامپيوتر)

5834

آ. خاكي (م.گ ارشد مكانيك)

5833

آ. رستميان (م.گ تأسيسات)

5340

آ. نيازآذري (م.گ.ك. برق)

5343

آ. رادمهر (م.گ ارشد برق)

5353

آ. محمدزاده (م.ك.ناپيوسته.كامپيوتر)

5363

آ. ابوطالبي (م.گ.ك.پيوسته كامپيوتر)

5347

 

 

دانشكده علوم پزشكي

رييس دانشكده

5500

معاون آموزشي

5503

معاون دانشجويي

5503

آ. وفايي‌نژاد

5501

خ. آملي

5504

آ. رضايي

5505

خ. معتقدي

5510

آ. مهربان

5517

آ. نشومي

5513

خ. محمدنژاد

5519

خ. عبدي

5520

خ. ميرمحمدي

5521

خ. عمادي

5522

دكتر طالشي

5523

آ. طاهری

5525

خ. قرائتي

5753

خ. رستميان

5530

آ. كاظمي

5841

خ. طهماسبي

5540

خ. كيالاشكي

5542

خ. بشارتي

5541

آ. نيك‌پور

5543

آبدارخانه

5502

نگهباني

5512

آ. مفيدي

5544

خ. جوادیان

5754

خ. فرنودی

5755

خ. قاسمیان

5752

 

 

 

 

 

 

ساختمان آزمايشگاه

آ. فيروزكوهي

5600

آ.پورمحمدی

5631

آ. آقاجاني‌پور

5641

خ. برادران

5618

آبدارخانه

5621

خ. يوسفيان

5604

خ. پرويزي

5617

خ. جواهريان

5617

آ. موسوي

5614

خ. گل‌نژاد

5613

نگهباني (خ)

5612

نگهباني (ب)

5610

آ. خالقي

5611

آ. عمويي

5611

 

 

 

 

كارگاه

آ. پيروزنيا

5642

آ. شجاعي

5643

آ. يوسفي

5643

آ. حسيني

5706

 

 

 

 

 

 

سالن ورزشي

خ. جانبازی

5800

آ. نوري

5800

استخر

5801-5802

نگهباني استخر

5620

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه منطقه 3 - (دبیرخانه هیأت امناء)

دبیر منطقه

5700

دفتر دبیر منطقه

5701

آ. ملکی

5708

خ. جمالی

5714

 

 

 

 

 

 

* مخابرات دانشگاه 2- 33032891 

* لطفا برای شماره گیری مستقیم از بیرون دانشگاه عدد 3444 را به ابتدای شماره های داخلی اضافه فرمایید، مثلا روابط عمومی 34445050

* دانلود لیست تلفن ها

 


میزان بازدید: 9415   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1710    ديروز: 4080    اين ماه: 70338    تاکنون : 2983331