فرم های دفاع پایان نامه

فرم های دفاع پایان نامه

 


فرم هاي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

 


فرم خام درخواست تصويب موضوع پايان ‌نامه (پروپزال)

 


------------------

اطلاعيه فوري (۱۳۹۳/۰۱/۳۱)

 

به اطلاع كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كه قصد دفاع از پايان‌نامه خود تا پايان شهريور ۱۳۹۳ را دارند مي‌رساند؛ پس از اخذ واحد پايان‌نامه يا تمديد آن جهت تعيين استاد راهنما و مشاور، پروپوزال خود را حداكثر تا ۱۰ ارديبهشت ماه سال‌جاري به مديران محترم گروه تحويل دهند.

از دانشجويان انتظار مي‌رود با توجه به عدم پاسخگويي به درخواستهاي آنان بعداز تاريخ ياد شده، در فرصت باقيمانده نسبت به وضعيت پايان‌نامه خود اقدام نمايند.

بديهي است مسئوليت عدم مراجعه و اطلاع از شرايط جديد و عواقب آن، بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

 


******************
اطلاعيه

درخصوص مقالات مستخرج از پايان‌نامه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري ، به اطلاع مي‌رساند طبق آخرين بخشنامه موجود نمره مقاله تنها به مقالات با شرايط زير تعلق مي‌گيرد:

 

موارد عمومي:

۱- تنها نام دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور در مقاله مستخرج از پايان نامه ذكر گردد.

۲- آدرس دانشجو در مقاله بايد بصورت زير باشد:

مقالات فارسي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

مقالات انگليسي: Sari Branch, Islamic Azad University

۳- مقالات مستخرج از پايان‌نامه نبايد در مجلاتي كه در ليست سياه قرار دارند به چاپ برسند؛ اين ليست بصورت پويا در سايت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي به آدرسhttp://rvp.iau.ir/sp/ قرار دارد.

۴- مقالات ارائه شده در همايشها و كنفرانسها تنها درصورت چاپ در مجموعه مقالات آن كنفرانس قابل قبول خواهد بود. (ارائه پذيرش مقاله در كنفرانس كافي نيست)

۵- مقالات تنها درصورتي بررسي خواهند شد كه پذيرش مقاله مبني بر استخراج آن از پايان‌نامه به تائيد استاد راهنماي مربوطه رسيده باشد.

۶- كليه مقالات مستخرج از پايان نامه مشمول دريافت جايزه نيز مي‌گردند.

۷- دانشجوياني كه از تاريخ ۲۲/۱۰/۹۲ از پايان نامه كارشناسي ارشد/دكتري دفاع مي كنند در مقاله مستخرج از پايان نامه بايد نام دانشجو بعنوان نفر اول بهمراه نام واحد ساري و نام استاد راهنما بعنوان نويسنده مسئول (عهده‌دار مكاتبات) معرفي گردد.

 

 

موارد مربوط به پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

۱- دو نمره از بيست نمره به مقاله اختصاص دارد (فرم شماره۳)

۲- درصورت نداشتن مشكل نظام وظيفه مهلت ارائه مقاله شش ماه با مجوز دانشكده بوده و درصورت نياز به فرصت بيشتر براي ارائه مقاله با تكميل فرم شماره ۸ به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مراجعه شود.

۳- درصورت عدم ارائه مقاله در مهلت يادشده، پايان‌نامه از نظر كيفيت بسيارخوب و نمره از ۱۸ محاسبه مي‌شود (فرم شماره ۴)

۴- به اثر بديع هنري – چاپ كتاب يا اختراع و اكتشاف مستخرج از پايان‌نامه چنانچه عبارت "اين اثر مستخرج از پايان‌نامه با عنوان-نام پايان‌نامه- بوده و تمامي حقوق آن متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري است " در آن ذكر شود، نمره تعلق خواهد گرفت.

 

موارد مربوط به پايان‌نامه مقطع دكتري تخصصي (PhD):

۱- دانشجويان دكتري تخصصي علوم انساني جهت اخذ مجوز دفاع بايد پذيرش يا چاپ حداقل يك مقاله ISI يا علمي پژوهشي وزارتين را ارائه دهند.

۲- يك نمره از بيست نمره رساله دكتري تخصصي(PhD) به مقاله دوم با نمايه ISI يا علمي پژوهشي وزارتين اختصاص دارد (فرم شماره ۶) در غيراينصورت و ظرف سه ماه پس از دفاع، پايان‌نامه از كيفيت حداكثر عالي و نمره آن از ۱۹ محاسبه خواهد شد (فرم شماره ۷)

تبصره: براي تسويه حساب،‌ علاوه بر مقالات فوق بايد پذيرش يا چاپ يك مقاله ISI يا علمي پژوهشي وزارتين يا بين المللي معتبر غير ISI يا ISC(انتشاريافته در ايران) ارائه گردد.

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوري

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ساري