زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم 98-97
مجموعه
آموزشی
عنوان فعاليت زمان
انتخاب  واحد دانشجويان برتر علمي كليه ي رشته ها  ( معدل كل بالاي  18 ) 6  بهمن 97
کلیه دانشجویان  رشته های علوم انسانی 7 و 10 و  11 بهمن 97
کلیه دانشجویان رشته های پزشکی  و کشاورزی 8  و 11  بهمن 97
کلیه  دانشجویان رشته های فنی و مهندسی ؛ علوم پایه و هنر 9 و 11 بهمن 97
حذف و اضافه كليه مقاطع تحصيلي در رشته هاي علوم پزشكي  و کشاورزی 27 و 30 بهمن و 2 اسفند 97
كليه مقاطع  تحصيلي در رشته هاي  علوم انسانی 28  و 30 بهمن و 2 اسفند 97
كليه مقاطع  تحصيلي در رشته هاي  فني و مهندسي ، علوم پایه و هنر 29   و 30 بهمن و 2 اسفند 97
از تاریخ
1397/09/18
تا تاریخ
1398/04/01
از ساعت
تا ساعت