ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در حضور دکتر طهرانچی


1398/09/05

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و حسبن زادکان استاندار مازندران از واحد چالوس و دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد ساری ، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و حسبن زادکان استاندار مازندران از واحد چالوس و دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بازدید کردند.

اشتراک گذاری