اطلاعیه ثبت نام سرای دانشجویی (خوابگاه)خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری


1398/05/16

اطلاعیه ثبت نام سرای دانشجویی (خوابگاه)خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 
 
 
  
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه درنیمسال اول تحصیلی 99-98 می رساند ، فرم های ثبت نام پیوستی را تکمیل و به آدرس الکترونیکی khabgah@iausari.ac.ir  ارسال نمایند تا پس از بررسی درخواست در امور خوابگاه ها به واجدین شرایط پاسخ داده شود . لازم به ذکر است که واریز شهریه توسط دانشجو منوط به پاسخ مسئولین مربوطه به درخواست متقاضی می باشد . مهلت ارسال درخواست از تاریخ 2/6/97  لغایت 12/6/97 می باشد و به درخواست های بعد از این تاریخ پاسخ داده نخواهد شد .ضمناً رعایت نکات ذیل در هنگام درخواست الزامی است.  
_ اولویت ثبت نام با دانشجویان غیربومی می باشد.
_ به دانشجویان کارشناسی ورودی سال 94 و ماقبل آن که تاکنون 8 ترم از خوابگاه استفاده نمودند و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی 96 و ماقبل آن که تاکنون 3 ترم از خوابگاه استفاده نمودند در صورت داشتن ظرفیت خوابگاه تعلق می گیرد.
_ با توجه به  بخشنامه شماره 94/11 مورخه 97/2/1 سازمان مرکزی تکمیل فرم های پیوستی و ارسال آن جهت ادامه روند ثبت نام الزامی می باشد . یادآوری:
1 _ روش ثبت نام فوق مربوط به دانشجویان قدیم می باشد و دانشجویان ورودی جدید باید در زمان ثبت نام در دانشگاه به همراه یکی از والدین حضوراً به امورخوابگاه مراجعه نمایند.

دانلود فرم پيوستيمعاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

اشتراک گذاری